ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN:

- DriveSight Management Consultancy
- Kokermolen 11

- KvK: 30215391

gevestigd en kantoorhoudende te 3994 DG Houten

hierna te noemen: opdrachtnemer


Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

- opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.


Artikel 3. Offertes

1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de aanbieding of de bevestiging van de overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden.

2. Alle inspanningen die ten behoeve van het werk door opdrachtnemer moeten worden geleverd en welke niet zijn beschreven volgens artikel 4, lid 1 zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden. Deze worden apart in rekening gebracht.

3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting" aangezien het bereiken van het beoogde resultaat naar aanleiding van het advies / de interim-dienst niet kan worden gegarandeerd.

4. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven (bijv. ziekte) houdt opdrachtnemer zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden door een derde te laten verrichten.

6. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht. De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.

7. Gedurende de loop van de overeenkomst zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever regelmatig met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende. Bijzondere omstandigheden, zoals vakantie, voorbehouden.

8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen, middelen en werkruimte, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

11. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

12. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om namens haar op te treden, voorzover dit logischerwijze past in de opdracht, zoals omschreven in de offerte.

13. Onverminderd hetgeen hierboven in lid 10 is vermeld worden alle opdrachten aan derden verstrekt uit hoofde van opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de in- en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden.


Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.


Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.


Artikel 7. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt ls vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 8. Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. De onderliggende theorieën, strategieën, concepten, software of welke intellectuele prestaties dan ook, die ten grondslag liggen aan de door opdrachtnemer verstrekte adviezen, ondersteuning, training, projecten of welke werkzaamheden dan ook, blijven het eigendom van opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan om het hier bedoelde aan derden te verstrekken of anderszins buiten de organisatie van opdrachtgever te gebruiken of te doen gebruiken, zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, presentaties, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.


Artikel 9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

1. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen, indien een van hen van mening is dat opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd te worden en aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het te veronderstellen ontstane bezettingsverlies recht op compensatie ter hoogte van 25% van de contractsom van de resterende opdrachtduur met een minimum van een volledige maand.

3. Opdrachtgever mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.


Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven opdrachtnemer goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

3. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:

- aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht;

- door overlijden van de opdrachtnemer;

- met wederzijds goedvinden;

- door faillietverklaring danwel surséance van betaling van de opdrachtgever;

- door ontbinding van de overeenkomst als bedoeld onder artikel 14 ’Niet nakoming’.


Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.


Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en exclusief reiskosten.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het bijhouden van de tijdsbesteding is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht per (voorschot-) declaratie.

6. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.


Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd zoals van overheidswege periodiek bepaald. Tevens worden per herinnering administratiekosten in rekening gebracht á € 25,-

3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 14. Niet nakoming

1. Ingeval de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) honorarium niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de overeenkomst te ontbinden.

2. Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak

op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

3. Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

4. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: over de eerste € 3.000,- 15% - over het meerdere tot € 6.000,- 10% - over het meerdere tot € 15.000,- 8% - over het meerdere tot € 60.000,- 5% - over het meerdere 3%.

5. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer verplicht zich met grote zorgvuldigheid te werk te gaan en is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van pdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de conclusies die de opdrachtgever of derden verbinden aan de adviezen, ondersteuning en projecten.

3. Opdrachtnemer garandeert nimmer een resultaat bij opleiding en training, daar dat afhankelijk is van de individuele deelnemers.

4. Opdrachtnemers is niet aansprakelijk voor hinder en schade, waaronder begrepen vervolgschaden, toegebracht aan personen en medewerkers van de opdrachtgever en derden en zaken en belangen van opdrachtgever en derden. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te vrijwaren van aanspraken van derden, daaronder begrepen medewerkers van de opdrachtgever, die uit de in dit artikel bedoelde hinder en schade voortvloeien.

5. De overeenkomsten betreffen alleen de kern van de prestatie, zoals deze in de aanbieding is gespecificeerd. Geen beroep kan gedaan worden op en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij opdrachtnemer aanwezig is of aan buiten de overeenkomst verkregen schriftelijke en/-of mondelinge informatie.

6. Indien en voor zover er op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties (exclusief BTW), met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste zes maanden voor beëindiging van de opdracht.

7. De opdrachtgever verbindt zich opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door opdrachtnemer van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van opdrachtnemer.


Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van de opdrachtnemer wordt daaronder begrepen.

2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 17. Geschillenbeslechting

1. De rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 18. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Het bepaalde in artikel 18, lid 1 is ook van toepassing wanneer de opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd.


Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. De voorwaarden worden als bijlage van de offerte per e-mail en/of per post aan opdrachtgever verstrekt of er wordt binnen de offerte gereferereerd aan het feit dat deze op de website van de opdrachtnemer te vinden zijn.

2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.


- DriveSight Management Consultancy 1 oktober 2006 [adreswijziging per 1 november 2010] 

 

                                      [DOWNLOAD DE PDF]

DriveSight helpt u richting strategische retail toekomst!

DriveSight doet een constante studie naar branche en functionele ontwikkelingen. Dit door participatie binnen diverse management branche- en netwerkgroepen, bedrijfsbezoeken, retail- en winkelbezoeken in binnen- en buitenland, directe contacten met de meest gerenommeeerde marktonderzoekbureau's en de vakpers en verder uiteraard door de diverse klantenopdrachten. Hierdoor blijft DriveSight volledig op de hoogte van relevante business issues en oppportunities binnen en rondom de retailbranche. DriveSight vertaalt deze actuele kennis 'doelmatig eigenwijs' in toepasbare kennisoverdracht en in pragmatische stappenplannen, waarmee klanten verder richting strategische toekomst begeleid worden. Vragen? Neem contact met ons op!

 

Contact

Twitter Facebook LinkedIn Youtube

DriveSight Management Consultancy

Business Center 'Bridges'

Meidoornkade 22

3992 AE Houten (the Netherlands)

Postbus 196

3990 DD Houten (the Netherlands)

T + 31(0)306369119

E info@drivesight.com